knjiga

Dripačka rapsodija – Aleksandar Bilanović

U osno­vi ovog avan­tu­ri­stič­kog ro­ma­na, ko­li­ko god to či­ta­o­cu po­sle či­ta­nja iz­gle­da­lo ne­vje­ro­vat­no, na­la­zi se isti­ni­ta ži­vot­na pri­ča.

Avan­tu­ri­stič­ki duh glav­nog ju­na­ka po­kre­nut je, u stva­ri, bor­bom s lič­nim de­mo­ni­ma i po­tra­gom za su­šti­nom ži­vo­ta.

Vr­lo vje­što, s neo­bič­nom do­zom uvjer­lji­vo­sti, autor nas vo­di kroz od­ra­sta­nje na su­ro­vim be­o­grad­skim uli­ca­ma, po­tom kroz mrač­ni ži­vot u Lon­do­nu, oda­kle, u po­tra­zi za so­bom, od­la­zi do naj­eg­zo­tič­ni­jih pre­dje­la Ju­žne Ame­ri­ke.

U prilogu intervju sa autorom u emisiji Goli Život:

 

Podijelite s drugima Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.